Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (“TTGV”) Ideaport Programı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca vakıf amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Tanımlar:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

TTGV: Üniversiteler Mahallesi Cyberpark B Blok Kat: 5-6 Bilkent, Ankara Türkiye adresinde mukim Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını,

Ideaport: TTGV programları içerisinde www.ideaport.org.tr domaini ile online mecrada yer alan programı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, program ve/veya vakıf çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen TTGV tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, vakfımız ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, vakfımızın birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, vakfımız ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, vakfımızın hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, vakfımızın ve vakfımızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve vakfımızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, TTGV’nin ve Ideaport Programı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından,

- TTGV Web Siteleri İletişim Formları
- TTGV Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları
- Yatırım Programı Başvuru Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak TTGV’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle vakfımıza iletmeniz durumunda vakfımız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Üniversiteler Mahallesi Cyberpark B Blok Kat: 5-6 Bilkent, Ankara Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.